Freitag, 13. Mai 2022

Italo Montemezzis „Liebe der drei Könige“ im Großen Haus

Fotos: (c) Olaf Malzahn

Freitag, 13. Mai 2022

Rúni Brattaberg (Archibaldo), Gustavo Mordente Eda (Flaminio)

María Fernanda Castillo (Fiora), Rúni Brattaberg (Archibaldo), Thomas Stückemann (Ein junger Mann)

Anton Keremidtchiev (Manfredo), Rúni Brattaberg (Archibaldo)

María Fernanda Castillo (Fiora), Anton Keremidtchiev (Manfredo)

Yoonki Baek (Avito), María Fernanda Castillo (Fiora)

Rúni Brattaberg (Archibaldo), María Fernanda Castillo (Fiora)

María Fernanda Castillo (Fiora), Yoonki Baek (Avito)

María Fernanda Castillo (Fiora), Yoonki Baek (Avito)

María Fernanda Castillo (Fiora), Rúni Brattaberg (Archibaldo)

Anton Keremidtchiev (Manfredo), Rúni Brattaberg (Archibaldo)

María Fernanda Castillo (Fiora), Anton Keremidtchiev (Manfredo), Rúni Brattaberg (Archibaldo)

Anton Keremidtchiev (Manfredo), Rúni Brattaberg (Archibaldo)

Anton Keremidtchiev (Manfredo), María Fernanda Castillo (Fiora), Noah Schaul (Flaminio), Rúni Brattaberg (Archibaldo), Chor des Theater Lübeck

Anton Keremidtchiev (Manfredo), Yoonki Baek (Avito), María Fernanda Castillo (Fiora)